Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

 1. Home
 2. /
 3. PRZETARGI
 4. /
 5. Zaproszenie do składania ofert...

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa

 
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

 

1)    Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sporządzanie i wydanie w sześciu egzemplarzach pisemnego sprawozdania z badania za każdy rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również dostarczenie sprawozdania z badania w postaci elektronicznej, sporządzonego w języku polskim i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

2)    Do składania ofert zapraszamy firmy audytorskie, które spełniają łącznie następujące wymogi:
a) liczba zbadanych podmiotów w 2018-2019 r. – niemniejsza niż 20,
b) liczba zatrudnionych biegłych rewidentów w 2019 r. – niemniejsza niż 10.

3)    Od biegłego rewidenta oczekujemy:

a)   gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta na Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2020 i 2021 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

b)   gotowości do spotkań informacyjnych kluczowego biegłego rewidenta z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych,

c)   przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki listów informacyjnych o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki,

d)   gotowości do uczestnictwa w inwentaryzacji za rok 2020 i rok 2021, gdzie dla roku 2020 termin tej inwentaryzacji został zaplanowany na okres od 01.12.2020 r. do 15.01.2021 r.,

e)   przeprowadzenia badania wstępnego na ostatni dzień października każdego roku, przy czym termin badania wstępnego dla roku 2020 został zaplanowany na okres 12-30 listopada 2020 r.,

f)   przeprowadzenia badania zasadniczego nie później niż do końca miesiąca lutego roku następującego po roku badanym, przy czym dla roku 2020 przewidziano termin badania zasadniczego na 15-26.02 2021 r.,

g)   zakończenia wszelkich czynności, w tym wydania sprawozdania z badania nie później niż 10 dni przed końcem miesiąca marca roku następującego po roku badanym, przy czym dla roku 2020 przewidziano wydanie sprawozdanie z badania nie później niż 19.03.2021 r.

4)   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz powinna zawierać:

a)   informacje o Oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności,

b)   wskazanie metody i terminów badania sprawozdania finansowego,

c)   cenę netto i brutto za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. za lata obrotowe 2020 i 2021 oraz odrębnie cenę netto i brutto za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. za kolejny dwuletni okres (lata 2022 i 2023), sporządzenie dokumentów i przeprowadzenie prac określonych w punktach 1 i 3, przy czym ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich,

d)   prawnie skuteczne pełnomocnictwo dla osób składających oświadczenia woli w imieniu Oferenta, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż to wynika z dokumentów, o których mowa w pkt e),

e)  aktualny odpis z właściwego rejestru,

f)  oświadczenie o tym, że w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz nie ogłoszono jego likwidacji ani upadłości,

g)   aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów) do którego wpisany jest Oferent,

h)   poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie Oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

i)  oświadczenie Oferenta o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony informacji:

 •  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie w tym posiadanie systemu ochrony danych osobowych w siedzibie swojego przedsiębiorstwa,
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji celem ochrony tajemnic przedsiębiorstwa,

j)   oświadczenie Oferenta, że prawo dostępu ze strony Oferenta do informacji i materiałów podlegających ochronie udostępnionych podczas badania przez Polski Holding Obronny sp. z o.o., będą miały wyłącznie osoby biorące bezpośredni udział w badaniu sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.,

k)   oświadczenie Oferenta, że osoby wymienione w punkcie i) posiadają co najmniej:

 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
  w przypadku konieczności ich dostępu do informacji niejawnych w siedzibie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • upoważnienie i zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących tajemnic przedsiębiorstwa Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.,

l)   oświadczenie Oferenta o niezależności od badanej jednostki, zgodnie z art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

m)  oświadczenie Oferenta o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,

n)   oświadczenie Oferenta o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

o)  wystawione przez odbiorców referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,  

p)   oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymogów, o których mowa w punkcie 2,

q)   poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

r)   informacje o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentach,

s)  określenie osób, z którymi można się bezpośrednio kontaktować w sprawie złożonej oferty, ich numery telefonów i adresy e-mail,

t)   projekt umowy, z klauzulą o możliwości przedłużenia umowy na kolejny co najmniej dwuletni okres.

5)   Oferent nie może powierzyć badania sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. o.o. za 2020 r. i 2021 r. (oraz kolejny co najmniej dwuletni okres) osobom trzecim.

6)   Oferty należy złożyć do dnia 18.09.2020r. do godziny 16.30 (wiążący jest termin wpływu) na adres mailowy: zakupy@pho.pl lub w zamkniętej kopercie w siedzibie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22, (01-258 Warszawa), Kancelaria Główna. Ofertę należy opatrzyć adnotacją: dla Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI”.

Oferty złożone po upływie powyżej wskazanego nie podlegają rozpatrzeniu.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

7)   Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie do 30.09.2020 r.

8)   Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

9)   Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.

10)   Wszyscy oferenci, biorący udział w przedmiotowym postępowaniu, zostaną o jego wynikach powiadomieni przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia. Powiadomienie nastąpi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru .

Treść ogłoszenia w PDF 

ARCHIWUM

Polski Holding Obronny buduje sektor ochrony w ważnych dla państwa spółkach

Spółka Wsparcie Grupa TAURON połączyła siły z Polskim Holdingiem Obronnym w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. W ostatnich dniach 2022 roku podpisano dokumenty potwierdzające połączenie obu spółek. Przejęcie stanowi kolejny krok na drodze do utworzenie państwowego lidera działającego w segmencie bezpieczeństwa Polski.

Postępowanie nr ND/W/2318/23

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do udziału w konsultacjach rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie prac budowlano-rynkowych na potrzeby adaptacji pomieszczeń biurowych na piętrach VIII-X w budynku nr 100A przy ul. Fort Wola 22 w Warszawie. 

Postępowanie nr ND/W/2135/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę umundurowania oraz obuwia dla pracowników ochrony Departamentu Operacji Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

Nie ma ochrony bez cyberbezpieczeństwa

Wirtualny świat stał się nieodłączną częścią naszego życia. Pamiętajmy, że inwestycja w solidne zabezpieczenia najzwyczajniej się opłaca.