Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu postępowania zakupowego na wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2020 nr postępowania NA/W/3079/19.

Link do postępowania: KLIKNIJ TUTAJ

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 18.10.2019 r. do godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Postępowanie nr NA/W/3079/19)

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2020.

I. Zamawiający

Polski Holding Obronny sp. z o.o. (dalej: Zamawiający)
ul. Fort Wola 22
01-258 Warszawa
NIP:  PL 527-010–45-39
Strona internetowa: http://www.pho.pl/

II. Przedmiot zamówienia

Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2020 na zlecenie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

 1. KALENDARZE KSIĄŻKOWE
 • Kalendarium: tygodniowe 13 miesięcy (od XII do XII) tydzień po lewej stronie, część notatkowa na prawej
 • Gramatura papieru: 80
 • Kolor papieru: biały
 • Perforacja narożników: NIE
 • Wycięte registry: NIE
 • Brak podziału godzinowego
 • Datownik na okładce: znaczek metalowy chromowany
 • Tasiemka: szara
 • LOGO: tłoczone wymiar 5 x 2,5 cm
 • wklejka przód 2 str CMYK 4+4
 • perforowane strony notatkowe z oświadczeniem komunikacyjnym

1.1 Kalendarz A4 –  oprawa skórzana   (SZACUNKOWA ILOŚĆ 15 SZT.)
1.2 Kalendarz A4 – (SZACUNKOWA ILOŚĆ 55 SZT.)
1.2.1 Oprawa : twarda z pianka, twarda bez wpalenia lub fleximax ( elastyczna)
1.2.2 Materiał oprawy: grafitowy
1.3 Kalendarz FORMAT B5 (SZACUNKOWA ILOŚĆ 100 SZT.)
1.3.1 Oprawa : twarda z pianka, twarda bez wpalenia lub fleximax ( elastyczna)
1.3.2 Materiał oprawy: grafitowy

 1. NOTATNIK (SZACUNKOWA ILOŚĆ 100 SZT.)
 • Format: A5
 • Wnętrze: w linie
 • Indeksowane strony ze spisem treści do samodzielnego wypełnienia
 • Zamknięcie gumką okalającą: kolor czerwony
 • Uchwyt na długopis
 • Papierowa kieszeń przyklejana do tylnej wyklejki lub wyklejka tylna składana w harmonijkę z planem rocznym
 • Oprawa: fleximax ( elastyczna)
 • Materiał oprawy wytrzymały, dobrej jakości w kolorze grafit
 • LOGO: tłoczone wymiar 5 x 2,5 cm
 • Tasiemka szara
 • Papier biały lub ecru
 1. KALENDARZ TRÓJDZIELNY (SZACUNKOWA ILOŚĆ 120 SZT.)

FORMAT 310 x 680
Kalendarium 280 x 135

 • Kolorystyka : dwa kolory
 • Język : polski, angielski, niemiecki
 • Materiał : papier offsetowy 80g/m2 z tekturowa podkładką

PODKŁAD : karton 350g/m2 z kremowym spodem
GŁÓWKA : 310 x 200

III. Postanowienia ogólne
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego Zapytania Ofertowego, w przypadkach w nim nieuregulowanych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, z późn. zm.).
 3. Postępowanie ma charakter otwarty i będzie przeprowadzone w języku polskim.
 4. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Oferentów.
 5. Ogłoszenie o postępowaniu wraz z Zapytaniem ofertowym dostępne będzie do czasu zakończenia postępowania na stronie Zamawiającego – pho.pl oraz na platformie zakupowej – www.eb2b.pl.
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OFERENCI, KTÓRZY:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia.
 4. Zapoznali się z niniejszym Zapytaniem wraz z załącznikami i nie wnoszą zastrzeżeń do treści dokumentów.
IV. Informacje o wymaganych oświadczeniach i dokumentach.

Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Punkcie IV:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania.

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Zamawiający akceptuje skan podpisanej odręcznie oferty lub podpisanej podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
 2. Ofertę należy przygotować w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 3. Wykonawca określi całkowitą cenę realizacji poszczególnych punktów przedmiotu zamówienia wskazanych w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.
 4. Podana w formularzu ofertowym cena powinna być ceną finalną ponoszoną przez Zamawiającego, a zatem cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego.
 5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne punkty przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca zaakceptuje w ofercie 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT.
 7. Zamawiający preferuje wysyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: kancelaria.ogolna@pho.pl
 8. Oferta powinna być podpisana przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionymi dokumentami oraz wymogami ustawowymi.
 9. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Punkcie IV Zapytania.
 10. Zamawiający pozostawia sobie możliwość wyboru różnych ofert na poszczególne punkty przedmiotu zamówienia.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2019 do godz. 12.00.
 2. Ofertę (podpisaną i zeskanowaną) należy przesłać w wersji elektronicznej na Platformę Zakupową eB2B (dalej: „Platforma”) dostępnej pod adresem https://pho.eb2b.com.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

KRYTERIUM WAGA
Cena 60%
Termin wykonania 40%
VIII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:
 1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Punkcie VIII Zapytania.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
IX. OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. jest Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22.
 2. Dane kontaktowe Spółki: tel. 22 311 25 12, adres e-mail nieruchomosci@pho.pl.
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. i zawartej umowy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. za pomocą adresu cwiek@pho.pl
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

a.  realizacji usługi objętej umową/zleceniem, w tym płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy/zlecenia z Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. oraz realizacji zobowiązań wynikających z obsługi tej umowy.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy/zlecenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d.  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. przetwarzane przez cały czas, przez który umowa/zlecenie będzie wykonywane, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego i obowiązujących przepisów prawa.

9. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie ich profilował.

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

 XIII.  USTALENIA DODATKOWE
 1. Zamawiający informuje, iż potwierdzeniem przyjęcia oferty jest pisemne powiadomienie przez Zamawiającego Oferenta, którego oferta zostanie wybrana oraz podpisanie umowy.
 2. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zamawiający zastrzega, aby wszelkie informacje zawarte w Zapytaniu zarówno w całości, jak i w części zostały zachowane przez Oferenta w poufności oraz nie były udostępniane osobom trzecim, a wykorzystywane przez Oferenta tylko i wyłącznie w celu przygotowania oferty dla Zamawiającego.
 5. Oferent zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o jakimkolwiek pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji, w szczególności zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia chronionych informacji, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: zatajenia, powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty oraz nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży informacji. Oferent zobowiązuje się do dokonania zwrotu albo zniszczenia – wedle wyboru Zamawiającego – informacji objętych ochroną, niezależnie od formy, w której informacje te zostały przekazane, na każde żądanie Zamawiającego. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Oferenta powyższego obowiązku zachowania poufności, Zamawiający może żądać od Oferenta naprawienia szkody lub wydania uzyskanych przez Oferenta korzyści.
 6. Materiały ofertowe, nadesłane lub złożone w ramach przedmiotu zamówienia do Zamawiającego nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Jakiekolwiek zapisy zawarte w Zapytaniu nie mogą być przyczynkiem do powstania jakiegokolwiek stosunku umownego czy też jakiegokolwiek innego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.
 8. Jakiekolwiek oświadczenie wprowadzające w błąd umieszczone w ofercie może być podstawą do wykluczenia Oferenta z uczestnictwa w postępowaniu. Oferent jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone w związku z zawartymi w ofercie błędami.
 9. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zamknięcia postępowania, w tym także podczas negocjacji a także po ich zakończeniu, oraz prawo odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Wykonawca (pełna nazwa/firma,)
adres
numer KRS/CEiDG (w zależności od podmiotu)
Imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji
NIP/REGON
telefon
e-mail
osoba do kontaktów z Zamawiającym

Polski Holding Obronny sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22,
01-258 Warszawa

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu pn. „Zapytanie ofertowe NA/W/3079/19 wykonanie i dostawa kalendarzy” składam ofertę na przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym:

Warunki płatności: 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT.

TERMIN WYKONANIA : …………………………………………….

* Cena ofertowa netto jest ceną ostateczną określającą całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty, nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia uwzględnieniem ewentualnych upustów. Do wartości netto zostanie naliczony podatek VAT.

…………………, dn. ……………

Podpis (i pieczątka)
osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

 

 

Załącznik nr 2

……………………, dnia………………

Postępowanie nr NA/W/……………/19

 Dane Oferenta:

Nazwa Firmy:          ……………………………………….
Adres:                ……………………………………….
NIP                   ……………………………………….
REGON                 ……………………………………….
Dane kontaktowe: …………………………………….
Tel.                  ……………………………………….
E-mail:

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczam, iż:

 1. posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia,
 2. posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia,
 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym wraz z jego załącznikami i nie wnoszę zastrzeżeń do treści dokumentów,
 5. zapoznałem się z Przedmiotem Zamówienia i uzyskałem od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
 6. złożyłem wymagane oświadczenia, dokumenty i spełniłem wszystkie określone przez Zamawiającego wymagania konieczne do udziału w postępowaniu,
 7. nie ogłoszono w stosunku do firmy, którą reprezentuję upadłość bądź likwidacji i nie wszczęto w stosunku do niej postępowania upadłościowego bądź likwidacyjnego.

 

……………………………………….

Podpis (i pieczątka) osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta