Zaproszenie do zakupu zbędnych składników majątku

  1. Home
  2. /
  3. AKTUALNOŚCI
  4. /
  5. Zaproszenie do zakupu zbędnych...

ZAPROSZENIE do zakupu zbędnych składników majątku

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup zbędnych składników majątku znajdujących się w Warszawie przy ul. Kompanii AK „Goplana” 4 (dawna ul. Posag 7 Panien 8a).

Wykaz sprzedawanych składników majątku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej od dnia 013.02.2019 r.
Osobą odpowiedzialną za prezentację składników majątku jest – Anna Suchta
tel.: 605 901 213, e-mail: nieruchomosci@pho.pl.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zapraszamy Państwa do składania ofert na zakup prezentowanych składników majątku w terminie do dnia 25.02.2019 r.:

1. w formie pisemnej w zamkniętych kopertach na adres:

Polski Holding Obronny sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22 – bud. nr 15
01-258 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Oferta zakupu zbędnych składników majątku – Ursus”.

2. lub pocztą elektroniczną na adres: nieruchomosci@pho.pl z dopiskiem w rubryce Temat: „Oferta zakupu zbędnych składników majątku – Ursus”.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
2. Ofertę należy przygotować w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016) (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. jest Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22.
2. Dane kontaktowe Spółki: tel. 22 311 25 12, adres e-mail nieruchomosci@pho.pl.
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. i zawartej umowy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. za pomocą adresu czeslaw.cwiek@pho.pl.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
a) realizacji usługi objętej umową/zleceniem, w tym płatności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy/zlecenia z Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. oraz realizacji zobowiązań wynikających z obsługi tej umowy.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy/zlecenia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
− przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. przetwarzane przez cały czas, przez który umowa/zlecenie będzie wykonywane, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy
i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego i obowiązujących przepisów prawa.
9. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie ich profilował.
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania w sprawach związanych z niniejszym zaproszeniem należy kierować:
Anna Suchta
Tel.: 605 901 213
E-mail: anna.suchta@pho.pl

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Zestawienie zbędnych składników majątku Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór).

ARCHIWUM

Polski Holding Obronny buduje sektor ochrony w ważnych dla państwa spółkach

Spółka Wsparcie Grupa TAURON połączyła siły z Polskim Holdingiem Obronnym w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. W ostatnich dniach 2022 roku podpisano dokumenty potwierdzające połączenie obu spółek. Przejęcie stanowi kolejny krok na drodze do utworzenie państwowego lidera działającego w segmencie bezpieczeństwa Polski.

Postępowanie nr ND/W/2318/23

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do udziału w konsultacjach rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie prac budowlano-rynkowych na potrzeby adaptacji pomieszczeń biurowych na piętrach VIII-X w budynku nr 100A przy ul. Fort Wola 22 w Warszawie. 

Postępowanie nr ND/W/2135/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę umundurowania oraz obuwia dla pracowników ochrony Departamentu Operacji Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

Nie ma ochrony bez cyberbezpieczeństwa

Wirtualny świat stał się nieodłączną częścią naszego życia. Pamiętajmy, że inwestycja w solidne zabezpieczenia najzwyczajniej się opłaca.