1. STRONA GŁÓWNA
  2. >
  3. AKTUALNOŚCI
  4. >
  5. Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PHO

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PHO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU POLSKIEGO HOLDINGU OBRONNEGO SP. Z O.O.

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-258) przy ul. Fort Wola 22, działając na podstawie § 22 ust. 3 pkt 3 Umowy Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU POLSKIEGO HOLDINGU OBRONNEGO SP. Z O.O.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. (włącznie), w siedzibie Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22, w godz. 08:30 – 15:30. Terminem wpływu zgłoszenia jest data jego doręczenia pod wskazany adres. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać oświadczenia kandydata o spełnianiu przez niego minimalnych warunków, tj.:

a) ukończeniu wyższych studiów,
b) posiadaniu co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,
c) korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) niepodleganiu, określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom, zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
f) posiadaniu, lub deklaracji o poddaniu się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych co najmniej klauzulą „Tajne”, określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018, poz.412 t.j.),
g) znajomości języka angielskiego,
h) niespełnianiu żadnego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 t.j.),
i) braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi,
j) niekaralności kandydata.

oraz następujące załączniki:
a. życiorys (CV) ze wskazaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
b. list motywacyjny,
c. dyplom ukończenia wyższych studiów (oryginał lub odpis),
d. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
e. informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017, poz. 2186 t.j.)dla kandydatów urodzonych przez 01.08.1972 r.,
f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Polski Holding Obronny sp. z. o. o. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Polski Holding Obronny sp. z o. o. moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata powinny zostać złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata, przy czym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: ,,Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać” i zaadresowane do Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

Zgłoszenia kandydatów złożone po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

Otwarcie ofert kandydatów nastąpi w dniu 26 lutego 2019 r.

Kandydaci, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w dniach 27-28 lutego 2019 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie podstawą oceny, w szczególności:
a. wiedza w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa,
b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce,
e. analiza rynku i konkurencji.

Wiedza kandydatów w powyższym zakresie będzie przedmiotem oceny.

Informacje o Spółce (Umowę Spółki, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Zarządu, sprawozdanie finansowe za 2017 rok, sprawozdanie F01 za III kwartał 2018 r.) kandydaci mogą uzyskać w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30- 15:30, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na adres Spółki.

Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Rada Nadzorcza zastrzega możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznego podmiotu doradztwa personalnego w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

ARCHIWUM