1. STRONA GŁÓWNA
  2. >
  3. AKTUALNOŚCI
  4. >
  5. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wyłonienie partnera technologicznego

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na wyłonienie partnera technologicznego

(Postępowanie nr NBB/W/412/19)

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do udziału w dialogu technicznym na wyłonienie partnera technologicznego w zakresie dostarczania latających bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w kategorii „wielowirnikowce” o masie do 30 kg z zastosowaniem do rejestracji obrazu oraz obserwacji zdarzeń.

1. ZAMAWIAJĄCY
Polski Holding Obronny sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa,
KRS 0000027151, NIP 5270104539, REGON 000031874.
Informacje o Polskim Holdingu Obronnym znajdują się na stronie: http://www.pho.pl

2. CEL DIALOGU TECHNICZNEGO
Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji niżej określonego zamówienia, a także na opracowanie dokumentacji postępowania w taki sposób, aby dokonać wyboru najlepszego rozwiązania technologicznego i najkorzystniejszej oferty.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu i Klientom Zamawiającego latających systemów bezzałogowych statków powietrznych (dalej: „Systemy” lub „System”) w obiektach zlokalizowanych na terenie całej Polski.
2. Specyfikacja wymagań i preferowanego zakresu elementów Systemu wraz z oczekiwanymi parametrami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
3. System powinien posiadać parametry nie gorsze niż przedstawione przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
4. Na wdrożony i uruchomiony System Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty, które:
a) udokumentują przez złożenie referencji co najmniej dwa wdrożenia polegające na dostarczeniu i uruchomieniu Systemu porównywalnego z przedstawioną przez Zamawiającego Specyfikacją (Załącznik nr 1).
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia.
e) zapoznali się z niniejszym Zaproszeniem wraz z załącznikami i nie wnoszą zastrzeżeń do treści dokumentów.
f) nie zostało przeciwko nim wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
2. Potwierdzeniem spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu, o których mowa w pkt 4 ppkt 1. lit. b-f) jest podpisanie Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Preferowani będą dostawcy posiadający świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli TAJNE III stopnia.
4. Podmioty, które spełniają wymagania określone w pkt 4 Zaproszenia i zgłoszą chęć udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązane będą do podpisania z Zamawiającym Umowy o zachowaniu poufności.

5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin dialogu: luty 2019 r.; termin realizacji zamówienia: luty/marzec 2019.
2. Miejsce realizacji zamówienia: cała Polska.

6. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w dialogu technicznym i spełniające warunki udziału określone w pkt 4 Zaproszenia zobowiązane są do przesłania Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3, wraz z wymaganymi dokumentami.
2. Do Zgłoszenia należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.2 (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania).
c) Referencje potwierdzające co najmniej dwa wdrożenia polegające na dostarczeniu i uruchomieniu Systemu porównywalnego z przedstawioną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 Specyfikacją.
d) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli TAJNE III stopnia (jeśli posiada) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
1. Zgłoszenia prosimy składać drogą mailową na adres: agnieszka.bieganowska@pho.pl.
2. Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail wskazany w punkcie powyżej do dn. 11.02.2019 r. do godz. 16.00.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem wszelkie pytania należy kierować do przedstawiciela Zamawiającego:
Ireneusz Pawłowski
Tel.: 605 880 242
E-mail: ireneusz.pawlowski@pho.pl

9. KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. jest Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22.
2. Dane kontaktowe Spółki: adres j.w., tel. 22 311 25 03, email: agnieszka.bieganowska@pho.pl
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. i zawartej umowy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. za pomocą adresu email: czeslaw.cwiek@pho.pl.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
a) świadczenia usługi/dostawy, obsługi posprzedażowej, serwisu i konserwacji przedmiotu zamówienia/umowy (w tym przesyłanie zapytań ofertowych w tym zakresie) oraz związanej z tym obsługą klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz przepisy prawa, zawarte umowy, gwarancje na zakupiony towar – podstawa prawna przetwarzania danych jest wykonanie zlecenia/umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) marketingowych – podstawa prawna przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. oraz realizacji zobowiązań wynikających z obsługi umowy oraz zobowiązań nałożonych na podmiot prowadzący działalność w zakresie dostaw usług i towarów.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
− przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego i obowiązujących przepisów prawa.
9. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie ich profilował.
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Systemu.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta.
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu.

ARCHIWUM